นวัตกรรมจากพรรณไม้

360° Virtual Reality Tour

พืชเป็นแหล่งที่มาของอาหาร ยารักษาโรค เชื้อเพลิง เครื่องนุ่งห่มและที่อยู่อาศัยของมนุษย์ นอกจากนี้แล้วพืชยังช่วยดำรงรักษาหน้าที่พื้นฐานของระบบนิเวศซึ่งมีความจำเป็นต่อการอยู่รอดของทุกชีวิตบนโลก “โลกปราศจากพืช คือโลกที่ปราศจากชีวิต” ตั้งแต่มนุษย์เกิดขึ้นบนโลก เราเรียนรู้ ที่จะนำพืชมาทำเป็นอาหาร ประดิษฐ์เป็นเครื่องใช้ เครื่องนุ่งห่มสร้างเป็นที่อยู่อาศัย รวมถึงนำมาใช้เป็นยารักษาโรค จนถึงปัจจุบัน นวัตกรรมจากพืชนานาชนิด ยังคงถูกผลิตคิดค้นขึ้นอย่างต่อเนื่อง เพื่อตอบสนองความต้องการในการดำรงชีวิตของเรา

Gallery
นวัตกรรมจากพรรณไม้-46
นวัตกรรมจากพรรณไม้-48
นวัตกรรมจากพรรณไม้-50
นวัตกรรมจากพรรณไม้-52
นวัตกรรมจากพรรณไม้-54
นวัตกรรมจากพรรณไม้-47
นวัตกรรมจากพรรณไม้-49
นวัตกรรมจากพรรณไม้-51
นวัตกรรมจากพรรณไม้-53
นวัตกรรมจากพรรณไม้-55
Listen to the exhibition audios

นวัตกรรมจากพรรณไม้

ENGLISH
ภาษาไทย
0