ผจญภัย 10 ป่าในประเทศไทย

360° Virtual Reality Tour

สำหรับประเทศไทย มีป่ามากมายถึง 10 ชนิด ได้แก่ ป่าดิบชื้น ป่าดิบแล้ง ป่าดิบเขา ป่าสนเขา ป่าพรุ 

ป่าชายเลน ป่าชายหาด ป่าเบญจพรรณ ป่าเต็งรัง และป่าทุ่งหญ้า นับว่ามากและหลากหลายเป็นอันดับต้นๆ ของโลก ช่างแตกต่างได้มากมายถึงเพียงนี้ อะไรคือปัจจัยสำคัญ?

ป่าไม้ คือ สังคมของต้นไม้และสิ่งมีชีวิตอื่นๆ ตั้งแต่จุลินทรีย์ พืชและสัตว์นานาชนิด ซึ่งมีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน โดยทั่วไปป่าไม้จะมีเนื้อที่ปกคลุมกว้างใหญ่มาก ในประเทศไทยป่าไม้เราสามารถแบ่งเป็น 2 ประเภท คือ

- ป่าไม่ผลัดใบ คือ ป่าที่เขียวชอุ่มตลอดทั้งปี ต้นไม้ในป่าไม่มีการผลัดใบหรือทิ้งใบในช่วงฤดูแล้ง ได้ ป่าดิบชื้น ป่าดิบเขา ป่าดิบแล้ง ป่าสนเขา ป่าพรุ ป่าชายเลน และป่าชายหาด 

- ป่าผลัดใบ คือ ป่าที่มีการผลัดใบหรือทิ้งใบในช่วงฤดูแล้ง ซึ่งกินระยะเวลานาน และผลิใบใหม่ในช่วงฤดูฝน ได้แก่ ป่าเบญจพรรณ ป่าเต็งรัง และป่าทุ่งหญ้า

ในประเทศไทยมีความหลากหลายของป่าถึง 10 ชนิด ในขณะเดียวกัน ป่าแต่ละชนิดเองก็มีพืชเฉพาะถิ่นเป็นตัวแทนป่า ซึ่งพบได้เฉพาะในป่าชนิดนั้นๆ โดยไม่พบในป่าชนิดอื่นหรือพบน้อยมาก

Listen to the exhibition audios

ผจญภัย 10 ป่าในประเทศไทย

ENGLISH
ภาษาไทย
0