ห้องความหลากหลายทางชีวภาพ

360° Virtual Reality Tour

ความหลากหลายทางชีวภาพ คือ สภาพธรรมชาติที่สิ่งมีชีวิตหลากหลายชนิดมาอยู่รวมกัน ณ สถานที่หนึ่งหรือระบบนิเวศหนึ่ง อาจกล่าวได้ว่า สิ่งมีชีวิตทุกชนิด มีความสัมพันธ์เกี่ยวเนื่องอย่างแยกไม่ออก หรือ สิ่งมีชีวิตทุกชนิดอาจเป็นพี่น้องกัน ไม่ว่าจะเป็นสิ่งมีชีวิตเซลล์เดี่ยว ที่มีองค์ประกอบไม่ซับซ้อน ตลอดจนถึงสิ่งมีชีวิตที่ซับซ้อนยิ่ง...เช่น “มนุษย์” ก็ล้วนเป็นหนึ่งในความหลากหลายทางชีวภาพ เราสามารถแบ่งออกเป็น 3 ระดับ คือ ความหลากหลายทางพันธุกรรม, ความหลากหลายของชนิดพันธุ์ และความหลากหลายของระบบนิเวศ

Gallery
ห้องความหลากหลายทางชีวภาพ-12
ห้องความหลากหลายทางชีวภาพ-14
ห้องความหลากหลายทางชีวภาพ-16
ห้องความหลากหลายทางชีวภาพ-13
ห้องความหลากหลายทางชีวภาพ-15
ห้องความหลากหลายทางชีวภาพ-17
Listen to the exhibition audios

ห้องความหลากหลายทางชีวภาพ

ENGLISH
ภาษาไทย
0