เส้นทางแห่งพืชพรรณ

360° Virtual Reality Tour

การข้ามถิ่นของพืชที่มีผลต่อวัฒนธรรม วิถีชีวิต ของคนในภูมิภาคนั้นๆ โดยเลือกพืชสำคัญๆ ทั่วโลกพืชที่คนไทยนำมาใช้ประโยชน์ในปัจจัยสี่ รวมถึงพืชเศรษฐกิจหลักๆ ของเรานั้นที่มีมาจากไหน? มีอะไรที่เป็นพืชถิ่นดั้งเดิมของเราบ้าง และการข้ามถิ่นของพืชมีผลต่อวิถีชีวิตของคนไทยอย่างไรบ้าง?

Gallery
เส้นทางแห่งพืชพรรณ-56
เส้นทางแห่งพืชพรรณ-58
เส้นทางแห่งพืชพรรณ-60
เส้นทางแห่งพืชพรรณ-62
เส้นทางแห่งพืชพรรณ-57
เส้นทางแห่งพืชพรรณ-59
เส้นทางแห่งพืชพรรณ-61
Listen to the exhibition audios

เส้นทางแห่งพืชพรรณ

ENGLISH
ภาษาไทย
0