พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติ

องค์การสวนพฤกษศาสตร์ เป็นหน่วยงานหนึ่งในกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้คำนึงถึงความสำคัญของทรัพยากรธรรมชาติ จึงได้จัดสร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติ ซึ่งมีหน้าที่ให้ความรู้เกี่ยวกับธรรมชาติวิทยา สิ่งมีชีวิตโดยเฉพาะพืชและสิ่งแวดล้อม ให้แก่เยาวชนและบุคคลทั่วไปได้ชมและเรียนรู้ด้วยตนเองในลักษณะของการศึกษานอกห้องเรียน ประกอบด้วย ห้องแสดงนิทรรศการถาวร และห้องนิทรรศการหมุนเวียนและกิจกรรม ในห้องแสดงนิทรรศการได้จัดพื้นที่แสดงได้น่าสนใจ

Learn More
EVENT & ACTIVITIES
"IMAGINATION CREATING KNOWLEDGE"

คณะนักเรียนเข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์

10/03/2566 ต้อนรับคณะนักเรียนจากโรงเรียนบ้านห้วยน้ำนัก, โรงเรียนบ้านเมืองก๊ะ, โรงเรียนวัดน้ำพุ, และโรงเรียนบ้านห้วยคอกหมู เข้าศึกษาและเยี่ยมชมนิทรรศการธรรมชาติในอาคารพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติ และเยี่ยมชมนิทรรศการ"ธรรมชาติบันดาลใจ"

คณะโรงเรียนเข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์

คณะโรงเรียนเข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์

"IMAGINATION CREATING KNOWLEDGE"

Mother Nature

นิทรรศการเคลื่อนที่ จากองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ นิทรรศการ ธรรมชาติบันดาลใจ เป็นการนำเสนอแนวคิดด้านนวัตกรรมที่ได้รับแรงบันดาลใจจากธรรมชาติซึ่งเป็นแนวทางที่นำไปสู่การแก้ปัญหาอย่างยั่งยืน อีกทั้งยังเป็นนิทรรศการที่จะช่วยให้มนุษย์เข้าใจเกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตและธรรมชาติมากขึ้น โดยการการนำเสนอในรูปแบบต่าง ๆ เช่น นวัตกรรมที่ในการออกแบบชุดว่ายน้ำที่มีการเลียนแบบเกล็ดของปลาฉลาม นวัตกรรมปีกเครื่อง

OTHER WEBSITE
mnre qsbg